Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br.

Szanowni Państwo,

Przypominam, że
od 1 lipca br. obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 3600 zł, a także minimalnej stawki godzinowej 23,50 zł

W systemie KPWin odpowiednie wartości należy zapisać w słowniku od lipca 2023:

 

Koniec stanu zagrożenia epidemiologicznego

1 lipca 2023 r. został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Oznacza to, że przestają być stosowane m.in. niektóre regulacje przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dla pracodawców istotne jest w szczególności to, że od 1 lipca br.:
-       zniknęła możliwość udzielenia przez pracodawcę – w terminie przez siebie wskazanym, bez zgody zatrudnionego i z pominięciem planu urlopu – urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni roboczych;
-       wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, znowu może przekroczyć 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
-       zniknęła możliwość zawieszenia przez pracodawcę obowiązków: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych;
-       zniknęła możliwość wypowiedzenia umowy o zakazanie konkurencji, obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło, z zachowaniem siedmiodniowego terminu;
-       zniknęła możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących nowych funkcjonalności oraz działania systemu.

Przypominam, że względu na napięty harmonogram preferujemy wykonywanie usług w formie zdalnej.
 

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia. 

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu