Warunki sprzedaży licencji (prawa użytkowania) systemów (programów) komputerowych Agrobex Info.

Prawo autorskie

Systemy komputerowe są własnością Agrobex Info i podlegają ochronie prawnej z tytułu Ustawy o prawie autorskim. Wszystkie zbiory bazowe są zakodowane, a ponadto systemy chronione są hasłami i kluczem sprzętowym/programowym HASP.

Gwarancja

Agrobex Info gwarantuje, że systemy powstały przy użyciu legalnych narzędzi programowych oraz udziela gwarancji na poprawność ich działania pod warunkiem zakupu pakietu „Konserwacja Systemu”.

Zakup licencji – wersja jednostanowiskowa

Zakup licencji systemu (prawa użytkowania) w wersji jednostanowiskowej uprawnia do korzystania z systemu tylko na jednym komputerze. Korzystanie z systemu na kilku samodzielnych komputerach w tej samej siedzibie firmy (np. zakłady, magazyny) wymaga zakupu odpowiedniej ilości licencji systemu z rabatem:

 • 50% dla 2-go komputera,
 • 75% dla 3-go i kolejnych komputerów.
Zakup licencji – wersja sieciowa

Zakup licencji systemu (prawa użytkowania) w wersji sieciowej uprawnia do korzystania z systemu w ramach jednej sieci, obejmującej standardowo 5 stanowisk. Cena każdego kolejnego stanowiska sieciowego wynosi 10% ceny wersji sieciowej.

Firmy przechodzące z wersji 1-stanowiskowej na wersję sieciową uzyskują 50% rabatu na zakup wersji sieciowej. Istnieje możliwość zakupu wersji sieciowej sukcesywnie po 1-dnym stanowisku, zaczynając od 2-ch stanowisk. Cena każdego kolejnego stanowiska sieciowego wynosi 10% ceny wersji sieciowej.

Zakup licencji na czas nieokreślony lub dzierżawa

Prawo użytkowania systemu można nabyć w formie licencji na czas nieokreślony albo, jako dzierżawę miesięczną (wynajem oprogramowania). Dzierżawa miesięczna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy dzierżawy przed okresem 36 miesięcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1,25% wartości licencji z aktualnie obowiązującego cennika za każdy niezrealizowany miesiąc z okresu 36 miesięcy.

Zakup licencji na czas nieokreślony – rabaty

Przy zakupie prawa użytkowania (licencji) systemów na czas nieokreślony mają miejsce następujące rabaty:

 • 5% - przy zakupie drugiego systemu
 • 10% - przy równoczesnym zakupie trzech różnych systemów lub zakupie trzeciego i każdego kolejnego systemu
 • 10% - dla firmy zatrudniającej pracownika znającego dobrze obsługę danego systemu
 • 25% - dla oddziałów firm poza siedzibą centrali.

Firmy użytkujące system na zasadzie dzierżawy miesięcznej, mają prawo do zakupu jego licencji na czas nieokreślony z rabatem 1,25% za każdy miesiąc dzierżawy (nie więcej niż 45%) oraz 10% rabatem za znajomość obsługi systemu.

Pakiet „Konserwacja Systemu”

Pakiet „Konserwacja Systemu” gwarantuje bieżącą aktualizację systemu oraz dostawę wszystkich usług wchodzących w skład pakietu.

Cena pakietu usług związanych z „Konserwacją Systemu” jest obliczana od aktualnej na dzień 1 stycznia danego roku ceny licencji systemu z możliwością wyboru przez Użytkownika jednego z okresów jej uregulowania:

 • opłata miesięczna - 2% ceny licencji
 • opłata kwartalna – 5,5% ceny licencji
 • opłata roczna – 20% ceny licencji

Faktury za „Konserwację Systemu” są wystawiane na koniec m-ca rozpoczynającego dany okres, w 4-tym miesiącu od zakupu podstawowej licencji (3 pierwsze miesiące bez opłat).

W przypadku rezygnacji z pakietu „Konserwacja Systemu” dostarczenie aktualnych wersji i wszystkie usługi wchodzące w zakres pakietu będą wymagały każdorazowego uzgodnienia terminu i ceny. Standardowo cena nowych wersji danego roku wynosi 30% ceny licencji wg aktualnego cennika.

Warunki specjalne dla Biur Rachunkowych

Użytkowanie systemu przez Biura Rachunkowe wymaga zakupu licencji / dzierżawy podstawowej oraz kartotek dla ksiąg każdej kolejnej firmy z podaniem nazw identyfikujących księgi.
Licencja podstawowa jest największą z posiadanych licencji.
Cena kartoteki wynosi 10% licencji systemu.

W przypadku zakupu licencji, konserwacja systemu naliczana jest tylko od licencji podstawowej. Wartość zakupionych kartotek nie wpływa na opłatę z tytułu konserwacji systemu.

Usługi

Stawki za wykonywane usługi ustalane są wg obowiązującego cennika.
Za najmniejszą jednostkę rozliczeniową czasu pracy przyjmuje się 0,5 godziny z wyjątkiem pierwszej godziny pracy.

Usługa expresowa

Usługa ekspresowa realizowana w dniu zgłoszenia lub w dzień wolny od pracy (np. sobota) jest podwyższona o 50% wartości ceny.

Koszty dojazdu

Koszty przejazdów Wykonawcy do i z siedziby Zamawiającego są pokrywane przez Zamawiającego. Koszty te są ustalane jako iloczyn zryczałtowanego czasu przejazdów i połowy wynagrodzenia godzinowego przewidzianego dla specjalisty do spraw instalacji i wdrażania systemów (wg najniższej stawki z cennika Wykonawcy - obecnie 72 zł/godz.) powiększone o koszty używania samochodu osobowego liczone przy uwzględnieniu ilości faktycznie przejechanych kilometrów i zryczałtowanej stawki za 1 km przewidzianej dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3. Od 14 listopada 2007 r. jest to 0,84 zł za 1 km.

W przypadku korzystania z usługi wykonywanej zdalnie, naliczana jest opłata za zdalne połączenie (brak kosztów dojazdu).
Usługi można zamawiać z wykorzystaniem pakietu godzinowego „Konsultant na dłużej” z rabatem do 28% w zależności od zamówionego pakietu.

Pakiet „Konsultant na dłużej”
Zasady korzystania z pakietu – Konsultant na dłużej.
 • Zamówienie pakietu musi wpłynąć przed rozpoczęciem prac
 • W takcie realizacji możliwa jest zmiana pakietu na wyższy
 • Pakiet fakturowany jest zawsze z góry
 • Niewykorzystane godziny z pakietu po uzgodnieniach można wykorzystać na realizację innych prac
 • Pakiet należy wykorzystać w miesiącu kalendarzowym – po uzgodnieniach możliwe rozliczenie w miesiącu następnym.
 • Czas jednej wizyty to od 2 do 7 godzin
 • W przypadku dojazdu poniżej 20km i wizyty od 2 godzin – brak kosztów dojazdu.
 • Przy dojeździe powyżej 20km koszty dojazdu są stałe tylko w przypadku wizyty od 5 godzin (1km *1,00 zł)
 • W przypadku przekroczenia liczby godzin w pakiecie są one fakturowane zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem.