Świadczenia z ZFŚS do wysokości 2 000 zł zwolnione z podatku dochodowego

Szanowni Państwo,

Informuję, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), wprowadziła nowy limit zwolnień dla świadczeń z ZFŚS.
W roku 2020 i 2021 wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi) – do wysokości nieprzekraczające kwoty 2 000 zł w roku podatkowym (poprzednio 1 000 zł).

Firmy, które korzystają z modułu ZFŚS w systemie KPWin, w
celu prawidłowego działania systemu prosimy o:
1. Skorygowanie kwoty limitu w słowniku parametry roku.

2. Sporządzenie korekty przychodu w przypadku wypłaty świadczeń powyżej kwoty 1 000 zł

z zastosowaniem nowego limitu lub o bezpośredni kontakt z konsultantem.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu