Faktury ustrukturyzowane KSeF

Szanowni Państwo,

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W kolejnym etapie legislacyjnym projektem zajmie się parlament.
Według aktualnego projektu obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Przypominamy najistotniejsze zagadnienia wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (przygotowane w oparciu o projekt z 14.03.2023 r. opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji):

 • KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. dla podatników VAT posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, jeśli to stałe miejsce prowadzenia działalności będzie uczestniczyło w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.
 • KSeF dla podatników zwolnionych od podatku VAT podmiotowo lub przedmiotowo będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • W przypadku awarii KSeF faktury (w tym faktury korygujące) będzie można wystawiać w trybie offline poza KSeF i przesyłać je do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika albo okresie trwania niedostępności KSeF projekt przewiduje możliwość wystawiania faktur (w tym faktur korygujących) w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktur do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z KSeF będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury (w tym również e-faktury) będą mogły nadal być wystawiane do 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego; przeliczenia na PLN będzie się dokonywać według kursu średniego danej waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 • Podatnicy zobowiązani do stosowania e-faktur będą mogli wystawiać faktury uproszczone (z kwotami do 450 zł albo 100 euro), w tym paragony fiskalne uznane za faktury, do 31 grudnia 2024 r.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS również będą wyłączone z KSeF.

Harmonogram zmian:

 • 1 września 2023 r. – wejdą w życie przepisy w zakresie bazowych danych na e-fakturze, do tego czasu Ministerstwo Finansów ma opublikować finalną wersję schemy e-faktury.
 • 1 lipca 2024 r. – zostanie wprowadzony powszechny obowiązek e-fakturowania przez wszystkich podatników VAT czynnych.
 • 1 stycznia 2025 r. zostanie wprowadzony obowiązek e-fakturowania przez podatników zwolnionych z VAT podmiotowo lub przedmiotowo,
 • 1 stycznia 2025 r. - od tego dnia będą mogły być nakładane kary za błędy w wystawianiu e-faktur.

Jednocześnie informuję, że prowadzimy prace związane z integracją naszych systemów z Krajowym Systemem e-Fakturowania (KSeF).
W pierwszym etapie będzie to pobieranie faktur z KSeF do systemu Archiwum Dokumentów (ADU) oraz wysyłka faktur do KSeF z systemów Fakturowanie i HTWin.
Przypominam, że system ADU pozwala również rozpisać koszty i zaakceptować fakturę w elektronicznym obiegu, a następnie przenieść automatycznie do systemu księgowego.

Import faktur z KSeF do systemu księgowego KFWin będzie odbywał się poprzez moduł Dekret (poprzez ten moduł dekretujemy już faktury sprzedaży i zakupu z innych systemów).Kwestia metodologii i techniki pobierania zostanie ustalona po zamknięciu 1 etapu.

Ze względu na dynamikę zmian w tym zakresie, będziemy informować Państwa o postępie prac w naszych systemach oraz o planowanych terminach szkoleń.

Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i sugestii dotyczących działania systemów.

Zapraszając do korzystania z naszych usług łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu